Syed Jaffar Shah Bukhari Shrine is a Shrine located in District Shikarpur , Sindh ,Pakistan