Shahi Bagh - Shikarpur is a park located in District Shikarpur , Sindh ,Pakistan