Shrine of Jahaniyan Jahangasht is a Shrine located in District Bahawalpur , Punjab ,Pakistan