Dadu District

Kirthar Mountains

Kirthar Mountains Kirthar Mountains located in Dadu District, Sindh, Pakistan.

Lakki hills

Lakki hills Lakki hills located in Dadu District, Sindh, Pakistan.

Kachho Desert

Kachho Desert Kachho Desert located in Dadu District, Sindh, Pakistan.

Nai Gaj

Nai Gaj Nai Gaj is a tourist attraction located in Dadu District, Sind, Pakistan.

Shiva Mandir Johi

Shiva Temple Johi Shiva Temple or Shiva Mandir Johi located in Dadu District, Sindh, Pakistan.

Nai Gaj Dam

Nai Gaj Dam Nai Gaj Dam located in Dadu District, Sind, Pakistan.

Jamia Mosque Khudabad

Jamia Mosque Khudabad Jamia Mosque Khudabad aka Badshahi Mosque located in Khudabad, Dadu District, Sindh, Pakistan.